This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

vizează in english

vizează

are designed to

is designed to

shall relate to

shall endorse

are targeting

will concern

shall concern

is targeting

shall address

covers[v.]

seeks

targeted[adj.]

relate[v.]

directed[adj.]

addresses

towards[adv.]

focuses

aims[v.]

relates

aim[v.]

relating[adj]

targets[nf]

concerns[nf.]

deals[v.]

deals with

aims at

shall cover

Context sentences for: "vizează"

Vizează doar raul, violenţa
It is directed only against evil, only against violence.
Speculaţiile vizează un transport de deşeuri toxice.
Speculation here has centered on a shipment of toxic waste.
El vizează fixare Japoneză şi chineză karate box.
He aimed at fusing Japanese karate and Chinese boxing.
Regina nici nu vizează o asemenea căsătorie.
The Queen does not contemplate such a marriage.
Un pistol care mă vizează mă scoate din sărite.
Having a gun aimed at me Kind of sets me off.
Suspectat că vizează ţinte guvernamentale şi instalaţii militare.
Suspected of targeting government and military installations.
Se pare că violurile vizează un anumit tip de victime.
Uh, the rapes appear to be preferentially motivated assaults
Problema cu progresul e că întotdeauna vizează ziua de mâine.
The problem with that progress is it's always a day away.
De fapt primul punct vizează o chestiune urgentă ce trebuie discutată.
Well, actually, Denny, item one is a rather urgent matter that we must discuss.
Ce plictisitori! Sunt ca muştele. - Cred că o vizează pe Agatha.
How, too dreary, they're like flies, aren't they?
O parte din daunele morale vizează modul în care ati informat-o de moartea sotului.
A part of her emotional distress claim goes to how you informed her of her husband's death.
Există multe strategii diferite de reproducere, dar fiecare vizează maximalizarea numărului de pui supravieţuitori.
There are many different breeding strategies, but each is aimed at maximising the number of young that will survive.
Tema de anul acesta vizează mediul înconjurător şi ceea ce trebuie să facem ca să-l protejăm.
This year's theme concerns our immediate environment. And what we must do to preserve it.
Un proiect de lege omnibus de sanatate care vizează bolile , care afectează în mod disproporționat copii.
An omnibus health bill aimed at diseases that disproportionately affect children.
Nu-i omoară doar pe Tutsi, ci-i vizează şi pe Hutu moderaţi.
They're not just killing Tutsis, they're targeting moderate Hutus.
Vizează ca copilul vostru e un extraterestru şi că copilul vostru e raul.
She fantasises that your child is alien and that your child is evil.
Scopul acestei companii vizează doar crearea unei mode în armonie cu caracterul german.
This company would create new fashion to fit the German culture.
În mare măsură, slujba aceasta vizează cultivarea relaţiilor personale, mai ales cu designerii.
Now a big part of this job is cultivating personal relationships, especially with designers.
Cercetările lui vizează ceva mai profund decât creierul, ceva mult mai intangibil decât mintea.
His research goes deeper than the brain into something more intangible than the mind.
El a vrut să încerce istorie mână Are contrabanda, Nu vizează cu adevărat ET Au talent pentru asta.
He wanted to try his hand at smuggling, but he really didn't have the knack for it.
Mai urmează ceva, simt asta, si mă vizează pe mine, domnule comandant de escadron. - Spune-mi Roger.
Something's coming - l can feel it - and it's coming right around the corner at me, Squadron Leader.
Am fost îngrozit nu ne-ar ateriza cu succes pentru că mi-am petrecut atât de mult din viata mea vizează acest momentul mare în istorie.
I was terrified we wouldn't land successfully because I had spent so much of my life aimed at this great moment in history.
Marcie nu încă gata, dar după ce-a făcut cu poza Cordeliei, aş zice ce vizează chestia cu Regina din Mai.
Marcie's not quite ready, but from what she did to Cordelia's picture, I would say that she's wigged on the whole May queen thing.
Urăsc să văd cum cercetările tale se evaporă în eter dar nu voi permite ca informaţii ce îl vizează pe fiul meu să fie disponibile oricui care poate avea acces la fişierele tale personale.
I hate to see your valuable research evaporate into the ether but I will not allow information that concerns my son to be made available to anyone who can hack their way into your personal files.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ