This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

zgrupowanie in english

zgrupowanie

a grouping

grouping[n.]

Context sentences for: "zgrupowanie"

Zamknąć to zgrupowanie cholernych popaprańców.
You're nothing but a bunch of damned perverts!
Z tej odległości to dość ścisłe zgrupowanie.
From that distance, this is a pretty tight grouping. One, two, three.
NT2Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczy c h
UFdiscriminatory trading p r a c t i c eU F d is t or tion of competition
Jeśli mogę przeprosić, mam teraz zgrupowanie przed meczem.
Now, if you'll excuse me, I've got me a pep rally.
W porządku, masz 5 minut na zgrupowanie drużyny.
All right, you got five minutes to put together a team.
Silne zgrupowanie wrogów na północnej i wschodniej stronie budynku.
I have visual. You've got hostiles on both the north and east quadrants of the building.
Zgrupowanie wokół Prezydenta, sztandaru i naszych oddziałów już się rozpoczęło.
The rallying around the president, the flag and the troops has begun.
Całe zgrupowanie liczy 40 tysięcy ludzi oraz 2 tysiące czołgów i sprzętu opancerzonego.
The grouping consists of 40000 troops and 2000 tanks.
Musisz pójść ze mną, no na jak to się nazywa, - zgrupowanie.
You have to come with me to this event thingy.
Dostanie nowy kontrakt, pojedzie na zgrupowanie szczęśliwy. Poczuje miłość Dallas Cowboys.
We get the deal done now, he goes to camp, he's happy, he's secure feeling that Dallas Cowboy love.
Pewnego razu spóźnił się na zgrupowanie i dał się zauważyć, fizycznie.
One time he was late for a formation and he had a very public display, physically.
Stanowi jedyny w swoim rodzaju nowy instrument prawny, ponieważ umożliwia zgrupowanie samorządów z różnych państw członkowskich.
As a new legal instrument, it is unique in the sense that it enables the grouping together of authorities of various Member States.
Zgrupowanie rodzajùw ostatecznych bene«cjentùwpokazuje,ザe dzieci byıy celem 48% projektùw, mıodzieザ 52%, a kobiety 61%.
Grouping the types of end-bene«ciaryshowsthat`children'wereaddressed by 48 % of the projects, young people by 52 % and women by 61 %.
W tym samym czasie 40 myśliwców, razem z 50 maszynami szturmowymi, utworzy zgrupowanie A.
The forty fighter planes and fifty land-assault planes will make up the A team.
Jednakże, zgrupowanie mówi nam, że ci, których ujawniono, jak to miało miejsce, dosadnie odwracają się plecami do szpiega.
The grouping tells us, however, that those who have been discovered, as it were, are pointedly turning their backs on the spy.
W takim ujęciu jest to zgrupowanie społeczności lokalnych o wspólnej tożsamości wynikającej z poczucia przynależności do tego samego środowiska przyrodniczego i kulturowego.
As such, it is a grouping of local communities sharing a common identity based on a sense of belonging to the same natural and cultural environment.
Już od kilku dni mówią, że jest zgrupowanie wojsk na granicy. Tam już prawie wojna.
They passed that day, that the concentration of troops and almost on the border war.
Jednym z nowatorskich elementów strategii Unia Europejska 2020 jest właśnie zgrupowanie niektórych polityk, wcześniej traktowanych osobno.
One of the innovations of the European Union 2020 strategy is precisely to bring together some policies that were previously treated separately.
Razem z 30 średnimi i 20 ciężkimi bombowcami, które będą znajdować się na wyższym pułapie, stworzycie zgrupowanie B.
Apart from this, there'll be thirty medium-sized bombers and another twenty heavy-duty bombers at a higher altitude. And this will make up the B team.
Właściwa jest reorganizacja rozdziału I załącznika XX do Porozumienia i zgrupowanie wszystkich aktów dotyczących oznakowania ekologicznego w jednym jego dziale,
It is appropriate to restructure Chapter I of Annex XX to the Agreement and group all acts concerning eco-labels under a sub-heading thereto,

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ