This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

zakresu in english

zakresu

area of

extent[n.]

range[n.]

relating[adj]

coverage[n.]

scope[n.]

of the extent

field of

range of

Context sentences for: "zakresu"

Ponieważ jest poniżej ludzkiego zakresu słyszalności.
Because it's below the human range of hearing.
Drugi aspekt dotyczy zakresu dyrektywy.
The second aspect concerns the scope of the directive.
Wycofywanie zasadniczo równoważnego zakresu zastosowania
Withdrawal of Substantially Equivalent Coverage
Druga kwestia dotyczy zakresu przedmiotowego pakietu.
The second item relates to the scope of this package.
Nie chciałbym ograniczać zakresu twojego śledztwa.
I wouldn't want to limit the scope of your investigation in any way.
Trzeci obszar to oczywiście kwestia zakresu.
The third area is obviously the issue of scope.
Wymaga to odpowiedniego dostosowania zakresu wykorzystania.
This requires an adjustment of the scope of application.
Albo Nie było ograniczeń zakresu badania.
Either There were no limitations on the scope of the examination
zakresu odpowiedzialności administratorów kont zaliczkowych;
the responsibility of the administrators of imprest accounts;
Drugi punkt dotyczy zakresu selekcji.
The other point concerns the breadth of the selection.
Bo nie poszerzyłeś zakresu operacji.
That's because you didn't expand the parameter.
Pierwszym z nich jest dostosowanie zakresu stosowania.
The first is the adjustment of the field of application.
Pierwsze dotyczy zakresu stałego mechanizmu zarządzania kryzysowego.
The first thought concerns the scope of the permanent crisis management mechanism.
Uwagi wstępne co do zakresu pytania prejudycjalnego
Preliminary observations on the scope of the question for a preliminary reference
3. rozszerzenie zakresu o użycie poza rolnictwem;
3. to extend the scope to non-agricultural uses;
Drugą kwestią są wyłączenia z zakresu dyrektywy.
The second point has to do with exemptions from the scope of the directive.
W tej kwestii popieram respektowanie zakresu polityki.
On this matter I am in favour of respecting the field of politics.
Podnieść kończyny i zrobić ćwiczenia zakresu ruchomości.
Elevate the limbs and do range-of-motion exercises.
Kolejny punkt dotyczy szerokiego zakresu spraw.
The second point was about the breadth of the issues.
Kształcenie i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
Facilitate access to the best research and technology;
zapewnianie szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa.
providing aviation security-related training.
Oświadczenia Komisji dotyczące zakresu pokazują sposób, w jak naszym zdaniem należy interpretować kompromisowy tekst w odniesieniu do zakresu.
The statements the Commission has made on the scope outline the way we think the compromise text should be interpreted with regard to the scope.
Proponowane ułatwienia powinny dotyczyć także zakresu dostępnych informacji.
The proposed facilitation should also affect the scope of information available.
Zawsze uwzględniamy potrzebę rozszerzenia zakresu tego rejestru publicznego.
We always take into account the need to increase the coverage of this public register.
Celem artykułu 51 jest określenie zakresu zastosowania Karty.
The aim of Article 51 is to determine the scope of the Charter.
Handel elektroniczny także został wykluczony z zakresu przeglądu.
Electronic commerce is also excluded from the scope of the revision.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ