This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

o co tu chodzi in english

Translation of "o co tu chodzi" in english

A to rozstanie z rodziną, o co tu chodzi? Te zasady.
The rift with her family, that's what it's about?
A to rozstanie z rodziną, o co tu chodzi?
The rift with her family, that's what it's about?
Kończymy naszą kłótnię natychmiast, albo powiem twojej żonie, o co tu chodzi.
We're going to end our quarrel right now, or I'll tell your wife what it's about.
Dzwonili do mnie, nie wiem o co tu chodzi.
They've been calling. I don't know what it's about, man.
Częścią tego o co tu chodzi jest odpowiedzialność, o której wiele o niej rozmawiamy.
Part of what this is about is accountability, which we talk a lot about here.
Nie jestem pewna, o co tu chodzi, Ope, ale cokolwiek to jest, nie chcesz tak tego załatwić.
I'm not sure what this is about, Opie but whatever it is, this is not the way to handle this.
Nie wiem, o co tu chodzi, nic nie wiem o miłości własnej Nicky'ego, ale co do świateł na 57. Ulicy, Redlitcha oraz mego telefonu, to są to zbiegi okoliczności.
I don't know what this is all about and I don't know about Nicky's love life but as far as the lights on 57th Street and Redlitch and my telephone, they're coincidences.
Wiem, o co tu chodzi. Mścisz się na nas, bo nie popieraliśmy twojego związku z Ethanem.
I know what this is - this is some sick revenge because we weren't supportive of you and Ethan.
Flounder, dlaczego mi po prostu nie powiesz o co tu chodzi?
Flounder, why can't you just tell me what this is all about?
Nie wiem o co tu chodzi, ale maczaliście w tym palce.
I don't know what this is all about, but clearly, you're involved.
Może mi w końcu powiesz, o co tu chodzi?
Don't you think it's about time you told what this is all about?
Najwyraźniej wiecie więcej ode mnie o tym, co tu jest grane, skoro zgarnęliście mnie z miejsca zbrodni, może powiecie mi, o co tu chodzi?
Well, you obviously know something I don't about what's going on here, so now that you've scooped me out of a crime scene, why don't you tell me what the hell that is?
Nie pójdę na dno z twoim tonącym statkiem, chyba że mi wyjaśnisz, o co tu chodzi.
I'm not going down on your sinking ship till you tell me what's going on.
Czy choćby przez jedną sekundę pokazał o co tu chodzi, o co walczy?
Does he even indicate for one second what's going on up here - why he fights?
Nie ruszę się stąd, póki nie powiesz mi, o co tu chodzi.
I'm not going upstairs until you tell me what's going on!
Posłuchaj, nie wiem o co tu chodzi młody człowieku, ale sugeruję ci, żebyś natychmiast powiedział mamie co tutaj naprawdę zaszło.
I don't know what's going on, young man but tell your mother right now what exactly happened.
Co z tobą i tatą? Z Teddym, Danielem, o co tu chodzi?
what's going on with you and Dad, with Teddy and Daniel, with all of it?
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć o co tu chodzi?
Would somebody please explain to me what's going on?
Myślę, że już czas, żebyś mi wyjaśnił, o co tu chodzi.
It's time you told me what this is all about.
Zanim wmieszamy się w coś niemiłego, dowiedzmy się, o co tu chodzi.
Before we rush out into something that isn't so pleasant, let's make sure we know what this is all about.
Może mi pan wreszcie powie o co tu chodzi?
Will you please tell me what this is all about?
Kiedy przestaniesz chrzanić i powiesz mi wreszcie o co tu chodzi?
When ar e y ou gonna stop scr ewing around and tell me what this is all about?
Nigdzie nie idę, dopóki mi ktoś nie powie o co tu chodzi?
I'm not going anywhere until somebody tells me what this is all about.
Susan zapewne zechce się dowiedzieć, o co tu chodzi.
Keep going, Mr. Brown. Susan will try to find out what this is all about, you know.
Wydaje mi się, że powinnaś mi wyjaśnić o co tu chodzi.
I don't suppose you're gonna tell me what this is all about.