This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

co się tu dzieje in english

Translation of "co się tu dzieje" in english

Niech pan nie zrobi błędu, panie Fielding, to głos nie zgadzający się na to, co się tu dzieje, i ktoś go wysłucha.
Make no mistake, there's a voice that doesn't agree with what's happening. -That voice will be heard.
Może i nie jesteś chory, Rodney, ale obaj zgadzamy się, że to, co się tu dzieje, nie jest normalne.
You might not be sick but what's happening here is far from normal.
To co się tu dzieje, przytrafia się raz w życiu.
what's happening here is a once in a lifetime thing.
Całkiem się pogubiłam w tym co się tu dzieje.
I just don't understand what's happening on board anymore.
Wydaje ci się, że wiesz co się tu dzieje, prawda?
You think you know what's happening around here, don't you?
Musimy powiedzieć tym ludziom, co się tu dzieje.
We have to tell these people what's happening.
Cały świat jest przerażony tym, co się tu dzieje.
The whole world is terrified of what's happening here.
Jeśli trzeba będzie odbić tego człowieka aby mógł zanieść wiadomość do wolnego świata o tym co się tu dzieje, jeśli jest to konieczne, to oczywiście ci pomożemy.
If getting this man free, so he can tells to the free world, and tell what happens here, is necessary then of course we will help.
To, co się tu dzieje, to jest punkt zwrotny, Renée.
what happens here is the turning point Renee.
Nigdzie nie pójdę, dopóki nie dowiem się, co się tu dzieje.
I'm going nowhere until I know what's going on.
Robimy wszystko, co możemy, żeby się dowiedzieć, co się tu dzieje.
We're doing everything we can to figure out what's going on here.
Przyjedzie tu i sam zobaczy, co się tu dzieje.
Come down and see for himself what's going on here.
Jim, nie zamierzasz chyba tak stać i być ślepym na to co się tu dzieje.
Jim, you're not going to be blinded to what's going on?
No dobrze, kto mi powie, co się tu dzieje?
All right, who's going to tell me what's going on?
Słuchaj, wyciągniemy cię stąd, ale powiedz mi, co się tu dzieje.
Listen, we're going to get you out of here, but I need you to tell me what's going on.
Słuchaj, nie wiem co się tu dzieje Po prostu nie czuję się dobrze czekając na kolejną rzecz która się tylko wydarzy
Look, I don't know what's going on here, but I don't feel comfortable waiting around for the next thing to just happen.