This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

co dzieje się in english

Translation of "co dzieje się" in english

I tak bardzo boję się tego, co rozgrywa się tutaj, że nie mogę nawet myśleć o tym, co dzieje się na zewnątrz.
And i'm so scared about what's happening in here That i can't think about what's happening out there.
Był tak dumny z bycia Amerykaninem i pomyślałam, że wstydziłby się tego, co dzieje się dziś.
And I just started thinking how embarrassed he would be by what's happening today. what's happening?
Cała seria jest alegorią tego co dzieje się w tym kraju, w naszym świecie. I dlatego otrzymali nagrodę Peabody.
The whole series is like an allegory for what's happening in our country and what's happening in this world, and that's why they won the Peabody.
A raczej o to, co dzieje się teraz i od momentu przejęcia przez matkę urzędu.
It's what's happening right now, and what's been happening ever since my mother took office.
To, co dzieje się w tej szkole, nie odbiega od tego, co ma miejsce w całym kraju.
What is happening at your school is no different from what's happening in the country.
Może nie był zamieszany w to, co stało się wtedy, ale mam przeczucie, że jest zamieszany w to, co dzieje się obecnie.
Well, maybe he wasn't involved with what happened then. But I'm pretty sure he's involved with what's happening now.
Chcemy dowiedzieć się, co zaszło zeszłego roku, i powstrzymać to, co dzieje się teraz.
We want to find out what happened last year, and we want to stop what's happening right now.
Mnie również zaskoczyło to, co dzieje się w tym zaściankowym światku.
And I, too, have been surprised by what's been happening on your little backwater world.
Otóż wszyscy oni włączali radio i słuchali radia Wolna Europa albo Głosu Ameryki, albo BBC, żeby dowiedzieć się prawdy o tym, co dzieje się w Polsce.
They all turned on their radios and listened to Radio Free Europe or Voice of America or the BBC, to find out the truth about what was happening in Poland.
Ich motywacją było to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
They were motivated by what was happening in the Middle East.
Nam - i Państwu - zbyt długo zajęło uświadomienie sobie tego, co dzieje się w tych krajach, a wciąż jeszcze Państwo zwlekają.
We took too long - you took too long - to realise what was happening in those countries, and you are still delaying now.
Moim zdaniem urzędnicy ci wykonali bardzo dobrą i profesjonalną pracę i nie można ich obwiniać za to, co dzieje się na czeskiej scenie politycznej.
In my opinion these officials did a very good and professional job and they cannot be held responsible for what was happening on the Czech political scene.
Ori niczego nie spostrzegli, nie widzieli tego, co dzieje się tuż pod ich nosami?
And the Ori didn't know, they couldn't tell what was happening right underneath their noses?
Nikomu nie powiedziałaś, co dzieje się w domu Baniszewski?
So, you told no one, what was happening at the Baniszewski's house?
To, co się dzieje tutaj, nie powinno wpływać na to, co dzieje się tam.
what goes on over here should not affect what goes on over there. It shouldn't.
To, co dzieje się między mną a moim bratem, dzieje się między mną a moim bratem.
what goes on between me and my brother is between me and my brother.
Wiesz, co dzieje się we Wschodnim Skrzydle, więc pokażę, co odbywa się za kulisami w biurze pierwszej damy.
Now I know you already know what goes on in the west wing, so I thought it would be fun to show you what happens behind the scenes in the first lady's office.
Przyczyniła się ona także do lepszego rozumienia tego, co dzieje się na szczeblu europejskim w instytucjach europejskich na szczeblu krajowym. Jest ona również korzystna z punktu widzenia tego, co wiąże się z nowym Traktatem.
We have learned a lot from it, and it has increased the understanding of what goes on at European level in the European institutions at national level.
Gdy tylko zebrali się wkoło, zaczął wyjasniać co dzieje się na zewnątrz, kiedy staje się późno.
Just gather round and I'll elucidate what goes on outside, when it gets late.
Być może Unia nie posiada linii brzegowej tego morza, lecz Europejczyków rzecz jasna w ogromnej mierze dotyczy to, co dzieje się w Arktyce.
The Union may not have a coastline on this sea, but Europeans are, of course, greatly affected by what goes on in the Arctic.
O tym, co dzieje się w tym pokoju, wiesz ty, ja i cztery ściany, i tak musi pozostać pod karą śmierci.
what goes on in this room is between you, me and the four walls, and must never leave here on penalty of death.
Myślę, że dzieje się tu wiele rzeczy, o których nikt nie chce mi powiedzieć. Jak to, co stało się z Dylanem i co dzieje się z Normanem.
I think there's a lot of things going on around here that no one wants to tell me about, like what happened with Dylan, and what's going on with you and Norman.
Słuchajcie, przedawkowałam heroinę i grzybki, nie wiem co dzieje się w mojej głowie, co jest prawdą, a co nie, ale widzę rzeczy, zanim się wydarzą.
Look, I overdosed on the heroin of shrooms. I don't know what's going on in my head, what's real and what's not, but I'm seeing things before they happen.
To co dzieje się między nami i to co dzieje się z twoim kolanem to dwie oddzielne sprawy i mogę sobie poradzić, tylko z jedną na raz.
what's going onbetween you and me and what's going onwith your knee, they're twoseparate issues, and I can only deal with one at a time.
Nie mogę państwu powiedzieć, co dzieje się teraz, ale zanosi się na ostrą rywalizację.
I can't tell you what's going on now, but it's going to be very exciting.