This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

something the matter in Polish

something the matter

coś się stało

coś się dzieje

coś nie tak

coś ci dolega

jakiś problem

Context sentences for: "something the matter"

There's something the matter and you're a detective.
Detektywem. Coś się stało, a ty jesteś detektywem.
Officer Smith, there's something the matter with my brother.
Funkcjonariuszu Smith, coś się dzieje z moim bratem. - To znaczy?
Is something the matter with your arms and legs?
Z Twoimi rękami i nogami jest coś nie tak?
I'm afraid there's something the matter with them.
Obawiam się, że coś im się stało.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ