This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

something in Polish

something[pron.]

czego

coś[pron]

czegoś

czymś

czym

jakąś

jakieś[adj]

zrobić[v]

rzecz[n]

kogoś

Context sentences for: "something"

Type something about the something into something
Kliknij w coś o tym czymś w czymś.
They love something. They want something. They fear something.
Każdy coś kocha, czegoś chce i czegoś się boi.
Well, you'll need something old, something new, uh, something borrowed, something blue.
Cóż, będziesz potrzebowała czegoś starego, czegoś nowego, czegoś pożyczonego, czegoś niebieskiego.
Something more extreme, something more specific. Something perfect.
Czegoś radykalnego, konkretnego, doskonałego.
A little something-something always leads to something more.
Małe co-nieco Zawsze prowadzi do czegoś więcej.
Not. Not unless you tell me something, something deep. Something dark.
Nie powiem, dopóki nie powiesz mi czegoś głębokiego i mrocznego.
Leaving something behind that's worth something.
Zostawienie po sobie czegoś wartościowego.
I need something old, something new, something borrowed and something blue.
Muszę mieć coś starego, coś nowego, coś pożyczonego i coś błękitnego.
Or chew something, write something down, erase something.
Albo pożuć coś, zapisać, wymazać.
Something that took courage. Something that meant something.
Coś co wymaga odwagi co by coś znaczyło.
Something old, something new, something borrowed, and someone black.
coś starego, coś nowego, coś pożyczonego i ktoś czarny. Spójrz, Caroline.
We have the something old, something borrowed, something blue.
Wiec mamy coś starego, Coś pożyczonego, coś niebieskiego.
Right here, right now. Something crazy, something wild, something, naughty.
teraz, tutaj coś szalonego, coś dzikiego, coś podniecajacego
Let's see, we have something old, something new, something borrowed,
Zobaczmy, mamy coś starego, coś nowego, coś pożyczonego,
You want to make something beautiful, something moving, something provocative, something that's pure and true.
Czy chcesz stworzyć coś pięknego, coś poruszającego, coś prowokującego, coś czystego i prawdziwego?
These guys found something, invented something, did something that buried them.
Oni coś odnaleźli, coś odkryli, coś zrobili, co ich uśmierciło.
Something will happen, something important, tonight.
Coś się wydarzy, coś ważnego, dziś wieczorem.
Something born, Something from Great Britain.
Coś narodzonego, coś z Wielkiej Brytanii.
♪ Picket fence days don't something-something ♪
# Dni palików coś tam, coś tam #
But something better. Something better. Okay.
ale coś lepszego, coś lepszego.
Something different. Like something was wrong.
Jakby coś się zmieniło, jakby coś było nie tak.
There's something hidden here, something valuable.
Może ukryte jest tutaj coś cennego.
Something uplifting. - Something sweet and uplifting?
Coś miłego i optymistycznego?
I want something peppy, Something happy, Something up-tempo. I want something snappy.
I kiedy mówię, że robisz przeróbkę z katalogu The play-tone.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ