This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

anything wrong in Polish

anything wrong[pron]

nic złego

niczego złego

coś złego

coś nie tak

nic źle

niczego źle

coś źle

coś się stało

nic zlego

czegoś złego

Context sentences for: "anything wrong"

We didn't do anything wrong. Did you find anything?
Nie zrobiliśmy nic złego
Dude, technically you're not doing anything wrong.
Obiecałem. Stary, teoretycznie, nie robisz niczego złego.
Now, officially, you didn't do anything wrong.
A tak na serio, nie zrobiłeś nic złego.
Brother Minister, I didn't do anything wrong.
Bracie X, ja nie zrobiłam nic złego.
I haven't done anything wrong. We're innocent.
Ja nie zrobiłem niczego złego.
Especially when you didn't do anything wrong.
Nawet jeśli niezrobiłeś nic złego.
Don't apologize. We haven't done anything wrong.
Nie przepraszaj, nie zrobiliśmy nic złego.
Lissa, dearest, you haven't done anything wrong.
Lissa, najdroższa, nie zrobiłaś nic złego.
We didn't do anything wrong. We didn't do anything wrong. It was wrong for you to see her at all.
Było błędem z twojej strony spotkać się z nią.
You didn't do anything wrong. Do you understand?
Nie zrobiłaś nic złego
You don't think we'ring anything wrong, do you?
Chyba nie sądzisz, że robimy coś złego?
So you don't think you've done anything wrong?
Uważasz, że nie zrobiłaś nic złego?
There's no evidence my officer did anything wrong.
Mój oficer nie zrobił nic złego
There's zero evidence that Taylor did anything wrong.
Nie ma dowodów że Taylor zrobił coś nie tak.
You said technically I haven't done anything wrong.
Powiedziałeś, że technicznie rzecz biorąc nie zrobiłem nic złego.
Yeah, they can't find anything wrong with me.
Tak, nie znaleźli nic złego
You're punks. And anything bad, anything wrong, you wanna do it.
Jesteście punkami, Chcecie robić złe rzeczy.
Is there anything wrong with orange carnations?
Czy pomarańczowe goździki są złe? Nie.
Why? You haven't done anything wrong. Exactly.
No właśnie i dlatego nie będzie się tego spodziewać.
That's why they couldn't find anything wrong.
Dlatego nie mogli nic znaleźć
Anything wrong with it, we'll get you another.
Jeśli coś z nim nie tak, załatwimy nowy.
The doctors can't find anything wrong with you.
Lekarze niczego nie stwierdzili
It's not like you've done anything wrong, Mo.
Przecież nic nie zrobiłeś

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ