This site uses cookies, by continuing, your consent is assumed. know more

gerelateerde in english

gerelateerde

related[adj.]

relating[adj]

Context sentences for: "gerelateerde"

Zeven niet gerelateerde aanvallen?
Seven completely unrelated attacks? - Sure. Consider this.
Eetproblemen, depressies, stress-gerelateerde stoornissen, van alles.
From eating disorders to depression To stress-Related disorders. You name it.
't is een deel van filosofie gerelateerde taalstudies.
It's a branch of philosophy related to linguistics.
Waren er werk gerelateerde problemen voor het incident?
Any work-related problems prior to the incident?
'N Paradoxale stemming-gerelateerde associatieve gewaarwording.
Perhaps you're experiencing a paradoxical state-dependent associative phenomenon. Daja vu.
Dat staat de doodstraf toe in drugs gerelateerde moorden.
Allows the death penalty in drug-related homicides.
Te beginnen met wapen-gerelateerde activiteiten, niet alleen de chemische.
Start with all arms-related activities. Don't limit your parameters to chemical weapons.
Jill had OCD-gerelateerde depressie en functioneerde daar heel goed mee.
She had OCD-related depression, which is very deceiving because the sufferers are high functioning.
Ze blijft praten over geweldadige werk- gerelateerde fantasiën die ze heeft.
She keeps going on about these violent work-related fantasies that she's been having.
Het is ofwel Hyperparathyroïdie, kanker, of calcium gerelateerde neurotoxiteit.
It's either hyperparathyroid, cancer, or calcium-mediated neurotoxicity.
Ik praat over het na die tijd supersnelle drugs gerelateerde honger.
Look,I'm not talking abouta regular amount of hungry.
En als laatste, de postkantoor meter is alleen voor werk gerelateerde post.
And finally, the post office meter is for business mail only.
Ten eerste is de inkomstenbelastingwet volledig ongrondwettig, als directe en niet gerelateerde belasting.
It's worthwhile to point out that the American public's ignorance towards the federal income tax is a testament to how dumbed-down and oblivious the American population really is.
een 9 jarige met terminale kanker krijgt een niet gerelateerde groei van een onschuldige tumor in het hart.
A 9-year-old with terminal cancer gets an unrelated benign tumor growing in her heart.
En in het grootste verkiezing gerelateerde verhaal ooit .worden mensen gedwongen thuis te eten, of in een rib tent.
And in the biggest election-related story people are being urged to eat at home, or at a rib joint.
Deze man werd mogelijk gedood door iets dinosaurus-gerelateerde, maar het was waarschijnlijk een model of iets van de archeologie afdeling.
This guy was possibly killed by something dinosaur-related, but it was probably a model or something from the archaeology department.
Aan zee gerelateerde activiteiten als olieboringen, visvangst, en recreatie op het strand blijven jarenlang gevaarlijk of onmogelijk.
Marine resources such as offshore drilling, commercial fishing, even recreational beach usage would become hazardous or impossible for many years.
Vanavond praten jij en ik over het Akkoord van Davis alle gerelateerde verdragen en de Amerikaanse Revolutie.
Tonight you and I are going to talk in great detail about the Davis Agreement, all the associated treaties, and the American Revolution in particular.
Niet aan het feit dat hij gaf me een uit een relatie te vermelden dat anders zou waarschijnlijk hebben betekend mijn sex-gerelateerde ondergang.
Not to mention the fact that he gave me an out from a relationship that otherwise probably would have meant my sex-related demise.
De helft van onze patiënten die hier komen kunnen zelf niet roken omdat ze hier zijn voor een rook-gerelateerde zaak, dus heb ik allerlei pilletjes, en dit is lip-balsem, man.
Half of the patients that come through here can't smoke because they're in here for some smoke-related type of deal, so I have all types of pills, and this is lip balm, man.

Browse by Letter

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ